Piše dr Sonja Mrdović, endokrinolog: PRAVILNA SAMOKONTROLA DIJABETESA

Piše: dr Sonja Mrdović, endokrinolog

Šećerna bolest je bolest metabolizma u čijem središtu je poremećaj metabolizma ugljenih hidrata,uz preklapanje sa poremećajem masti i proteina. U osnovi je relativni ili apsolutni nedostatak insulina i odsustvo delovanja insulina.

Stalan rad na odrzavanju normoglikemije, kao i intenzivno lečenje pridruženih bolesti, dokazano smanjuju učestalost mikro i makrovaskuarnih komplikacija.

Bolja kontrtola dijabetesa, znači istovremeno i smanjenje komplikacija. Snižavanjem HbgA1C samo za 1%, postiže se redukcija rizika za nastanak mikrovaskularnih komplikacija za 37%, periferne vaskualrne bolesti za 43%, infarkta miokarda za 14 %, šloga za 12%, katarakte za 19%.

Ciljna vrednost HgbA1c za najširu polualciju je manji do 7%,glikemije preprandijalno od 5-7mmol/l, postprandijalno ne više od 9mmol/l.

Za uspostavljanje normoglikemije,neophodna je redovna samokontrola  glikemija pre i 2 sata posle obroka, uz kontrolu glikziliranog hemoglobina na 3-6meseci.

Visoke vrednosti HgbA1c govore o neophodnosti promene terapije, a profil samokontrole o konkretnim promenana u terapiji.

Dnevni profil glikemije podrazumeva glikemije pre obroka, 1,5-2h posle obroka, pred spavanje i u 03h.

Preporuke su da pacijenti koji imaju DMtip1, kontrolišu svoje gliekmije 3x dnevno pre svakog obroka, povremeno nakon obroka, pre fizičke aktivnosti, pre vožnje automobila,  u slučalu sumnje na hipoglikemije.

Preporuke za učestalost merenja u tipu 2 dijabetesa zavisi od terapije.

U slučaju lečenja tabletama, preporučuje se merenje preprandijalno 1x nedeljno,  povremeno pred jedan obrok i 2h posle, u proseku 20 merenja mesečno.

U slučaju insulinkse terapije ili kombinovane, preporučuju se dva dnevna profila nedeljno, plus merenje u toku noći  i u fazi tegoba, u proseku oko 50 merenja mesečno.

Samokontrolu šećera u krvi treba smatrati delom doživotne edukacije u cilju uspešne kontrole bolesti.

Način i učestalost samokontrole je individulan i zavisi  od ishrane, fizičke aktivnosti, komorbiditeta, komplikacija, metaboličkog statusa, varijabilnosti dnevnih profila, učestaloasti hipoglikemija  itd.

Rano i adekvatno postizanje dobre metabolčcke kontrole je cilj kome treba težiti od samog početka lečenja i predstavlja jedini ispravan pristup, a postiže se redovnom samokontrolom dijabetesa i blagovremenom korekcijom terapije.

Dr Sonja Mrdović, endokrinolog

 

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]